ચંદ્રયાન 3 એ લેન્ડિંગ બાદ આ તસવીરો મોકલી છે

Image Credit : x/@AIJOURNEY00

Image Credit : x/isro 

ચંદ્ર પર પગ મૂક્યા બાદ ભારત ચંદ્ર પર સોફ્ટ લેન્ડ કરનાર ચોથો દેશ બની ગયો છે.

Image Credit : social media 

ચંદ્રની સપાટી પર સોફ્ટ લેન્ડિંગ બાદથી રોવર પ્રજ્ઞાન અને વિક્રમ લેન્ડર સતત ચંદ્રની અલગ-અલગ તસવીરો ઈસરોને મોકલી રહ્યાં છે.

Image Credit : x/isro 

આ ચિત્રમાં જોઈ શકાય છે તેમ, બે વિભાગનો રેમ્પ ઉતરાણ પછી રોવરને રોલ-ડાઉન કરવાની સુવિધા આપે છે.

Image Credit : x/isro 

આ પછી ચંદ્રયાન 3 રોવર લેન્ડરથી ચંદ્રની સપાટી પર પહોંચ્યું.

Image Credit : social media 

પ્રજ્ઞાન રોવર દક્ષિણ ધ્રુવ પર શિવ શક્તિ પોઈન્ટની આસપાસ ફરે છે

Image Credit : social media 

ચંદ્રયાન 3 રોવર 27 ઓગસ્ટ, 2023 ના રોજ એક ખાડોનો સામનો કરે છે