10 પાસ CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

Arrow

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ/ટ્રેડમેનની કુલ 787 પોસ્ટ માટે જાહેરાત રજુ કરવ આવી છે

Image Source : Google

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

ભરતી માટે ૧૦ પાસ અને તેની સમક્ષ લાયકાત ધરવતા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી સકે છે

Image Source : Google

કુલ ખાલી જગ્યા

787

Image Source : Google

અરજી ફી

Gen/ OBC/ EWS₹ 100/- SC/ST/ ESM₹ 0/- Payment ModeOnline

Image Source : Google

શૈક્ષણિક લાયકાત

– ધોરણ 10 પાસ અથવા એને સમકક્ષ લાયકાત માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

Image Source : Google

શૈક્ષણિક લાયકાત

– ધોરણ 10 પાસ અથવા એને સમકક્ષ લાયકાત માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

Image Source : Google

CISF કોન્સ્ટેબલ પગાર ધોરણ

– રૂ. 21,700-69,100/- (પે લેવલ 3)

Image Source : Google

મહત્વ ની તારીખો :

અરજી શરૂઆતની તારીખ21.11.2022અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ20-12-2022

Image Source : Google

વય મર્યાદા

18-23 Years

Image Source : Google

અરજી કરવા માટે

નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો 

Image Source : Google